All posts in 'Celebrity' Subscribe

Oloori Ladun Sijuwade loses mother

Oloori Oladunni Sijuwade, the lawyer and beautiful wife of His Royal Majesty, Oba Okunade Sijuwade Olubuse II, the Ooni …